Информация за бюджетната сметка на Община Балчик, по която могат да се внасят
по банков път задължения към Общината
Задължителен е кода на плащане
в сила от 07  МАЙ 2007 год.
Наименование на данъчни и неданъчни приходи код вид
плащане
IBAN
     
Окончателен годишен патентен данък 44 14 00 BG38  UNCR 9660 84 9750 3315 
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00 -- // --
Данък върху наследствата 44 22 00 -- // --
Данък върху превозните средства 44 23 00 -- // --
Такси за битови отпадъци 44 24 00 -- // --
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00 -- // --
Други данъци 44 34 00 -- // --
Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00 -- // --
Нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция 44 40 00 -- // --
Приходи он наеми на имущество 44 41 00 -- // --
Приходи от наеми на земя 44 42 00 -- // --
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00 -- // --
Приходи от лихви по срочни депозити 44 44 00 -- // --
Дивиденти 44 48 00 -- // --
Конфискавани средства и приходи от продажби на конфиск.вещи 44 49 00 -- // --
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00 -- // --
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00 -- // --
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00 -- // --
Приходи от продажба на земя 44 56 00 -- // --
Приходи от концесия 44 57 00 -- // --
Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00 -- // --
Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00 -- // --
Глоби,санкции и неустойки,нак.лихви,обещетения и начети 44 65 00 -- // --
Други неданъчни приходи 44 70 00 -- // --
Такси за технически услуги 44 80 01 -- // --
Такса за ползване на детски градини 44 80 02 -- // --
Такси за ползване на детски ясли и др.по здравеопазване 44 80 03 -- // --
Такси за ползване на детски лагери и др.по социален отдих 44 80 04 -- // --
Такси за ползване на дом.социален патронаж и др.социални услуги 44 80 05 -- // --
Такси за добив на кариерни материали 44 80 06 -- // --
Такси за административни услуги  в т.ч. категоризации 44 80 07 -- // --
Такси за ползване на пазари,тържища и др. 44 80 08 -- // --
Такси за ползване на полудневни детски градини 44 80 09 -- // --
Такси за ползване на общежития и други по образованието 44 80 10 -- // --
Такси за гробни места 44 80 11 -- // --
Туристически такси 44 80 12 -- // --
Други общински такси 44 80 90 -- // --
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 44 80 81 -- // --
Такса притежаване на куче 44 80 13 -- // --
     
                   BIC  код на УниКредит Булбанк   UNCRBGSF

За изтегляне в PDF-формат натиснете тук