ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАЛЧИК
 
Стая Име, фамилия Длъжност Директен е-поща
  КМЕТСКИ ЕКИП   .
303 Николай Ангелов кмет 710 30  
7 20 70
305 Митко Петров зам.кмет фин.и стоп.дейн.  710 32  
306 Стелиян Железов зам.кмет по строителство 710 33  
307 Къймет Тургут зам.кмет ТЕМСЕ 7 10 61  
  Обща администрация    
215 Ертоп Ханджиев главен секретар 710 34  
212 Мима Василева гл. експ. фин. контр. 710 82  
. . . .  
302 факс кмет 7 41 17  
305 факс зам.кмет 7 29 80  
301 Заседателна зала етаж 2 .  
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ    
110 Стефан Павлов Председател „ОбС" 710 51  
. Заседателна зала партер .  
  Звено вътрешен одит    
310 Дорка Вичева ръководител 710 83  
310 Любка Гетева гл.вътрешен одитор 710 83  
310 Сезер Джеват мл.вътрешен одитор 710 83  
310 Таня Шишкова стажант одитор 710 83  
  Дирекция "Административно правно и информационно обслужване"    
308 Генчо Генчев директор 7 10 62  
  отдел "Правно обслужване и специализирана информация"    
307 Десислава Костадинова н-к отдел 710 36  
307 Гергана Николова гл.юрисконсулт 710 36  
307 Женя Македонова ст. юрисконсулт 710 36  
. . . .  
  ОТДЕЛ "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване"    
103 Деспа Илиева началник отдел 710 55  
103 Снежина Атанасова ст. специалист 710 71  
103 Румяна Вълкова ст. специалист 710 71  
103 Димитричка Колева ст. специалист 710 71  
103 Живка Божилова ст. специалист 710 71  
  отдел "Протокол и връзки с обществеността"    
108 Сава Тихолов н-к отдел 7 10 47  
108 Елица Кръстева ст.спец. протокол и култура 7 10 47  
105 Зоица Шалтева ст.специалист 7 10 54  
112 Милка Матеева ст.специалист 7 10 84  
302 Татяна Великова ст. експерт 7 10 31  
304 Даниела Авджиева секретар зам. кмет 7 10 35  
. . . .  
  Отдел "Информационен център"    
. Мирена Протич нач. Отдел 7 10 81  
. Красимира Костова ст. спец. ОБА 710 46  
. Светослава Караколева ст. специалист 710 46  
. Людмила Николова младши експерт 710 79  
. Мариана Инджева ст. специалист 710 77  
. . . .  
. Жeнина Манолова ст. специалист 7 10 77  
. Нина Митева ст. специалист 710 77  
. . . .  
. Марина Костадинова ст. специалист 710 76  
104 Саша Маринова касиер-приходи 710 72  
  отдел "Информационно и технологично обслужване"    
206 Веселин Златев н-к отдел 710 38  
206 Галин Искренов главен експерт 710 38  
  сектор "Административно стопанска част"    
216 Зюрие Кьосева техн.сътр.домакин 710 67  
17 Веселин Зл. Петков гл.спец.енергетик 710 80  
17 Николай Григоров техн.изпъл.поддръжка 710 80  
. Михаил Димитров изпълнител шофьор .  
. Здравко Георгиев изпълнител шофьор .  
. Галин Иванов изпълнител шофьор .  
. . . .  
. подземен гараж . .  
 
Дирекция "Бюджет, финанси и счетоводство"си и счетоводство"
   
213 Янка Павлова директор 710 56  
  отдел "Счетоводен"    
. . гл.счетоводител .  
212 Михаил Димов н-к отдел 710 58  
212 Янка Канова гл.експерт 710 58  
212 Тодорка Стоянова младши счетоводител 710 78  
212 Димитрина Сандева ст. счетоводител 710 78  
212 Миглена Петрова ст. счетоводител 710 78  
212 Димитрина Димитрова ст. счетоводител 710 78  
212 Анета Георгиева ст. счетоводител 710 82  
212 Димитричка Парушева ст. счетоводител 710 82  
104 Юлия Петрова техн.сътр.касиер-приходи 710 72  
214 Лилия Станева техн.сътр.касиер- разходи 710 57  
214 Росица Георгиева касиер - разходи 710 57  
  сектор "Бюджет и човешки ресурси"    
212 Петър Петров гл.експерт 7 10 82  
203 Албена Златева гл.експерт ЧР 710 49  
  дирекция "Местни данъци и такси, хуманитарни и стопански дейности"    
202 Магдалена Георгиева директор 7 10 48  
  ОТДЕЛ "ОБЩИНКА ДАНЪЧНА СЛУЖБА"    
207 Павлина Парушева н-к отдел 7 10 89  
211 Петя Николова ст.инспектор 7 28 49  
211 Живко Лазаров гл.инспектор 7 28 49  
201 Галина Тодорова ст.инспектор 7 10 66  
201 Илияна Илиева ст.инспектор 7 10 66  
205 Мариана Георгиева ст.инспектор .  
208 Веселина Георгиева ст. счетоводител - каса 710 88  
208 Маргарита Григорова ст. счетоводител - каса 710 88  
208 Саша Маринова техн.изпълнител 710 88  
207 Красимира Ангелова техн. изпълнител 710 89  
  отдел "Хуманитарни дейности"    
204 Галина Неделчева началник отдел 710 52  
204 Тамара Зейналова гл. специалист 710 52  
203 Веселина Тодорова гл. специалист 710 49  
  отдел "Стопански дейности"    
105 . началник отдел 710 54  
105 Стоянка Йорданова гл. специалист 710 54  
105 Донка Тодорова ст. специалист 710 54  
105 . . 710 54  
  СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ    
3 Енчо Димов гл. архитект 710 40  
  Дирекция "туризъм, еврофондове, международно сътрудничество, екология"    
109 Димитрин Димитров директор 7 10 53  
  Отдел "Евроинтеграция и международно сътрудничество"    
109 Димитър Димитров началник отдел 7 10 65  
109 Диана Костова ст.специалист    
.   .    
  Отдел "Туризъм и екология"    
105 Мариана Петкова началник отдел 7 10 73  
105 Анна Башева гл.експерт - реклама 7 10 54  
105 Денис Тахиров ст.спец.туризъм 710 54  
. Мира Миркова ст.спец.туризъм .  
11 Мария Кунева ст.специалист - екология 710 45  
11 Борислав Парушев гл.специалист - екология 710 45  
. . . .  
  дирекция " Устройство на територията, собственост и инвестиции"    
6 Емилия Георгиева директор 710 42  
  отдел "Териториално селищно устройство"    
. . началник отдел .  
1 Гергана Лазарова ст.експерт АО 710 39  
1 Марина Костадинова младши експерт 710 39  
2 Мелиха Аптула ст.специалист 710 68  
4 Калинка Симеонова ст.специалист геодезия 710 70  
4 Марийка Михайлова ст.специалист геодезия 710 70  
4 Милен Ялнъзов гл.спец.кадастър 710 70  
11 Марина Тодорова ст.спец. незак. стр-во 710 45  
. . . .  
18 Мария Кръстева архивар 710 69  
  отдел "Инвестиционна дейност и контрол"    
7 Николин Николов н-к отдел 710 43  
8 Галя Генова ст, спец.инвен.контр. 710 44  
8 Славка Атанасова ст. спец.строителство 710 44  
8 Емил Раданов ст.специалист 710 64  
  отдел "Собственост и стопанство"    
5 Мари Караиванова н-к отдел 710 41  
5 Веселина Маринова гл.специалист 710 41  
5 Елена Петкова ст. специалист - ОС 710 41  
7 Мартин Мицев гл.експ. ОПФ .  
11 Румен Цонев ст. спец. СС ветер.техник .  
4 Венци Коцовски ст. специалист - наеми 710 70  
4 Деан Димитров ст.специалист  710 70  
  други    
11 Пламен Цеков стр.полицай 710 45  
  АДМИНИСТРАТИВЕН БЮФЕТ    
. Галя Георгиева . 710 50  
. Ема Делева . 710 50  
  КАДАСТЪР    
210 Златко Тодоров . 7 2317  
  ОХРАНА    
. Вход А - кмет . 710 50  
. Вход В - ИЦ . 710 74  
  Общинско звено за охрана    
. Валентин Попов ръководител ОЗО 7 24 51  
  ВОЕНЕН ОТДЕЛ    
. Дамян Василев . 7 21 81  
  ДЕЖУРЕН ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА    
. Дежурен . 7 25 23  
. Светослав Цонев гл. инспектор „ГЗ" 7 22 09  
  Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни    
. Любомир Лефтеров ст. спец. секретар 7 41 10  
  ВЕСТНИК "БАЛЧИК"    
. Албена Иванова гл. редактор в."Балчик" 7 23 39  
. Марияна Върбанова редактор в."Балчик" 7 23 39  
  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ, ВЗАИМНО УЧИЛИЩЕ, ТЕКЕТО И ЕНОГРАФСКА КЪЩА    
. Радостина Господинова директор 7 21 77  
 
. Милена Ралева счетоводител 7 21 77  
. Маруся Банова уредник - ЕК 7 21 77  
  Пламена Димитрова фондовик 7 21 77  
. Венцислав Чаков уредник - ВУ 7 21 77  
. Невяна Филипова Tекето 7 21 77  
. Дарин Канавров уредник - ИМ 7 21 77  
. Димитринка Станчева уредник - ХГ 7 21 77  
  ОбП "БКС"    
. Екатерина Стоянова управител 7 21 93  
. Симеон Данаилов зам. управител 7 43 37  
. Гинка Иванова гл.счетоводител 7 21 93  
. Иван Илиев шофьор .  
  Домашен социален патронаж    
. Нели Иванова . 7 36 98  
. Мария Димитрова . 7 36 98  
. Тинка Василева . 7 36 98  
       
  Туристически информационни центрове    
. ТИЦ - Балчик - Мира Миркова ст.спец.туризъм 7 69 51  
. ТИЦ - Кранево - Радка Караивановаанова ст.спец.туризъм 6 68 10